Kap. 1 Leders beretning

Best på offentlig tjenestepensjon

2013 var et godt år for forbedringsarbeid. Systematisk jakt på feilkilder og flaskehalser har gitt resultater. Vi har hatt jevnt høyere kvalitet på pensjonsutbetalingene og høy effektivitet. Alle vesentlige krav i tildelingsbrevet er nådd.

Pensjonsforpliktelser 2009-2013

Les mer

100 %
innsats i dag

for å bli 2-3 %
bedre i morgen

Kap. 2 Introduksjon til virksomheten

SPK i samfunnet

SPK forvalter pensjonsrettighetene til én million medlemmer på fellesskapets vegne. SPK skal samtidig være en trygg, forutsigbar og kostnadseffektiv samarbeidspartner for våre kunder.

Nøkkeltall 2013 2012 2011
Kunder og medlemmer      
Kunder i pensjonsordningen Antall 1 600 1 600 1 600
Medlemmer * Antall 1 022 000 1 005 000 990 000
Yrkesaktive medlemmer Antall 294 000 291 000 288 000
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister Antall 16 000 17 000 17 000
Pensjonister Antall 246 000 236 000 229 000
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold ** Antall 466 000 461 000 456 000
Tjenestepensjon      
Opptjente pensjonsrettigheter Mill. kroner 432 100 415 900 383 900
Pensjonspremie Mill. kroner 13 800 12 300 11 400
Utbetalte pensjoner Mill. kroner 22 800 21 800 21 100
Lån      
Utlånsportefølje Mill. kroner 83 500 58 200 42 700
Søknader om boliglån Antall 32 00 30 200 19 400
Lånekunder Antall 74 900 57 300 46 800
Forsikring      
Premieinntekter Mill. kroner 240 240 254
Utbetalte erstatninger yrkesskade Mill. kroner 88 75 81
Utbetalte erstatninger gruppeliv Mill. kroner 161 157 172
Kapitalforvaltning      
Fondsmidler i Apotekordningen Mill. kroner 6 560 5 800 5 300
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen Prosent 7,6 6,8 2,5
Interne nøkkeltall      
Årsverk Antall 384 386 389
Driftskostnader Mill. kroner 602 562 508
Lønnsandel av driftskostnader Prosent 44 44 43
Lønn og sosiale kostnader per årsverk Kroner 710 000 662 000 673 000

* Inkluderer Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
** Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett).

Kap. 3 Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater

I en forvaltningsbedrift er det ikke bunnlinjen som forteller hvilke verdier vi har skapt. I dette kapitlet presenterer vi vårt utvidede «resultatregnskap». Resultatene for 2013 viser at SPK nådde alle vesentlige krav og mål.

Kap. 4 Styring og kontroll i virksomheten

Styring og kontroll

SPK har god styring og kontroll, tilpasset SPKs egenart og behov. I 2013 har SPK oppnådd alle vesentlige mål og resultatkrav fastsatt av vårt eierdepartement. Vi fikk ingen merknader i revisjonsberetning fra Riksrevisjonen for 2012, og det er i 2013 ikke avdekket noen vesentlige risikoforhold gjennom internrevisjonen.

For å sikre en mest mulig helhetlig styring og kontroll i SPK, er risikostyring, internkontroll og forretningsutvikling tett integrert med arbeidet på mål- og resultatstyring.

Kap. 5 Vurdering av fremtidsutsikter

Vurdering av fremtidsutsikter

Hva slags offentlig tjenestepensjon får vi i fremtiden? Hvordan endrer markedet seg? Hvordan greier SPK å håndtere endringene som kommer? Vår fremtid handler om disse tre spørsmålene.

100%

av våre medlemmer har ektefelle- og barnepensjon innbakt i sine medlemsfordeler.

Kap. 6 Årsregnskap

Årsregnskap 2013

Statens pensjonskasse (SPK) leverer to regnskap. SPK Forvaltning, som viser økonomien i SPKs driftsorganisasjon. Og SPK Forsikring, som viser inntekter og utgifter i de ulike pensjons- og forsikringsordningene, inkludert boliglånsordningen.

Volumet har økt innenfor de fleste produktområder i forhold til 2012. SPK har lykkes i å håndtere både økt volum og økt regelverkskompleksitet, samtidig som det totale kostnadsnivået er holdt stabilt.

Bestill

Printutgave

Takk for din bestilling.
Send bestilling