Kap. 2 Introduksjon til virksomheten

Statens pensjonskasse i samfunnet

SPK forvalter pensjonsrettighetene til én million medlemmer på fellesskapets vegne. Statens pensjonskasse skal samtidig være en trygg, forutsigbar og kostnadseffektiv samarbeidspartner for våre kunder.

Dette er samfunnsoppdraget vi har fått fra Arbeids- og sosialdepartementet (Arbeidsdepartementet frem til 01.01.2014). Samfunnsoppdraget er nedfelt i lov om Statens pensjonskasse, og våre oppgaver defineres i det årlige tildelingsbrevet fra vårt eierdepartement.

Tildelingsbrevet for 2013 inneholdt tre overordnede mål:

  • Utbetale rett ytelse til rett tid.
  • Sørge for at tjenester og informasjon er tilpasset brukernes behov.
  • Sørge for sikker og effektiv drift og god gjennomføring av reformer.

For våre medlemmer betyr det at de får riktig utregnet pensjon og forsikringsytelser levert til riktig tid. SPK har også ansvar for å skape gode informasjonstjenester, slik at medlemmene får hjelp til å forstå sine egne rettigheter og valgmuligheter.

For våre kunder betyr det rett faktura til rett tid, og hjelp til å bruke fordelene ved medlemskap i SPK som et middel til å beholde verdifull arbeidskraft.

Våre kunder forventer at SPK leverer gode tjenester og er en profesjonell og konkurransedyktig aktør i pensjonsmarkedet.

For staten og vårt eierdepartement betyr det at SPK er en faglig rådgiver i pensjonsspørsmål og utnytter sine stordriftsfordeler til å levere gode tjenester til lavest mulig kostnad.

Utbetaling og endring av pensjoner krever samordning med folketrygden og andre pensjonsordninger. Folketrygden administreres av NAV. NAV er også vår «utbetalingsbank». Det betyr at det er NAV som utbetaler pensjonene fra oss.

Skal SPK levere, krever det at vi har et godt samarbeid med våre eksterne partnere.