Kap. 3 Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater

I en forvaltningsbedrift er det ikke bunnlinjen som forteller hvilke verdier vi har skapt. I dette kapitlet presenterer vi vårt utvidede «resultatregnskap». Resultatene for 2013 viser at SPK nådde alle vesentlige krav og mål.

Vi er spesielt fornøyde med at kvaliteten på pensjonsutbetalingene er høyere og driften mer effektiv. I dette kapitlet redegjør vi for hvordan vi har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå våre mål og for å bli stadig mer kostnadseffektive.

Vi presenterer ni «resultatregnskaper» som skal gi et dekkende bilde av SPKs samlede måloppnåelse. Pensjon, premie, personskadeforsikring, lån og kapitalforvaltning er våre fem viktigste tjenesteområder, hvor pensjon utgjør ca. 81 % av våre kostnader. I tillegg rapporterer vi på HR, betjening, sikkerhet og IT, fire områder som er sentrale for å realisere SPKs strategiske mål.

De enkelte «regnskapene» beskriver mål, resultater, utfordringer og satsinger. Den felles strukturen skal beskrive måloppnåelsen for rapporteringsåret, men også gi et godt bilde av viktige utfordringer, satsinger og tendenser som vil prege SPK de kommende årene.

Det store bildet – økende pensjonsforpliktelser

Store deler av årsrapporten handler om driften av SPK. Det store kostnadsbildet handler om utviklingen i pensjonsforpliktelsene, altså hvor mye det vil koste å innfri rettighetene til SPKs én million kunder. Mens driftskostnadene til SPK i 2013 var på i overkant av 600 millioner kroner, økte pensjonsforpliktelsene med 16 milliarder kroner, fra 416 til 432 milliarder, fra 2012 til 2013. Økningen skyldes primært en økning i grunnbeløpet og lønnsutviklingen hos våre medlemmer. Forhold SPK ikke kan påvirke.