Kap. 6 Årsregnskap

Årsregnskap 2013

SPK leverer to regnskap. SPK Forvaltning, som viser økonomien i SPKs driftsorganisasjon. Og SPK Forsikring, som viser inntekter og utgifter i de ulike pensjons- og forsikringsordningene.

I statsbudsjettet er denne todelingen synliggjort ved at SPK Forvaltning har et eget kapittel – kapittel 2470 – under «Statens forretningsdrift». Bevilgningene i SPK Forsikring gis i de ordinære budsjettkapitlene.

SPK Forvaltning

Våre medarbeidere er ansatt i SPK Forvaltning. Dette er det administrative apparatet i SPK, som forvalter og administrerer ordningene.

SPK Forvaltning får sine inntekter gjennom fakturering av stykkpris for utførte oppgaver mot SPK Forsikring, eller direkte mot eksterne kunder. Prisene fastsettes av Arbeids- og sosialdepartementet.

Pensjonspremien, som faktureres fra SPK Forsikring, inneholder et administrasjonselement som skal være dekkende for stykkprisfakturaene. Vi fakturerer pensjonspremie med administrasjonsandel til vel halvparten av SPKs kunder. Tilsvarende simuleres det en administrasjonspremie for ikke-premiebetalende kunder.

Regnskapet føres som et periodisert regnskap i henhold til de statlige regnskapsstandardene.

SPK Forsikring

Dette regnskapet omfatter pensjons- og forsikringsporteføljen som er redegjort for i kapittelet «Årets aktiviteter og resultater» på sidene 13–37. Regnskapet til SPK Forsikring utarbeides i sin helhet etter kontantprinsippet, som en bruttofinansiert virksomhet i henhold til statens økonomireglement. Men med tilpasninger for kapittel 0612, som er nettobudsjettert.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

SPK administrerer også Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, som inkluderer alle apotekene i Norge. Ordningen er underlagt eget styre og egen ekstern revisjon, og blir derfor presentert i en egen årsrapport.